Welkom bij Burgergazet

Niks vernielen hier

Leden login

Wachtwoord vergeten?

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel de website eigenaar van Burgergazet.nl zijn best doet om alle informatie en inhoud zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De website eigenaar van Burgergazet.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de website eigenaar van Burgergazet.nl en de auteurs van de onderhavige artikelen.

De website eigenaar van Burgergazet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door anderen, waaronder begrepen de auteurs van gepubliceerde artikelen, aangeboden informatie op deze website; alle auteurs handelen onder eigen verantwoordelijkheid jegens de Wet. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Allen die artikelen aanbieden, plaatsen of becommentariëren, aanvaarden met hun plaatsing deze verantwoordelijkheid.

De website eigenaar van Burgergazet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De website eigenaar van Burgergazet.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Burgergazet.nl is geen vrijplaats voor onbetamelijke uitlatingen op zijn website. Zowel auteurs als degenen die becommentariëren, zijn gehouden zich in beschaafde taal te uiten met respect jegens anderen zulks naar oordeel van de redactie. De redactie van Burgergazet.nl behoud zich het recht voor commentaren te verwijderen indien zij niet aan de elementaire fatsoensnormen voldoen, zulks uitsluitend naar haar oordeel.